Analyse

Stangeland Miljø kan bistå med prøvetaking og analyser av masser
for å fastslå forurensingsgrad. Vi er bindeledd mellom byggherre og konsulentselskap, og vi samarbeider med deponeringsanlegget Svaaheia Avfall for vurdering av mottaksmulighet for massen.

Lasting

Gjennom vårt samarbeid med Stangeland Maskin har vi tilgang til moderne og miljøvennlig spesialutstyr for skånsom, trygg og effektiv fjerning av masser. Eksempler på dette er utlasting av søppelfylling på Auglendsmyra 11. Her har vi redeponert ca 20 000 tonn med gammel søppel som er frakta med lastebil ned til Svaaheia Avfall.

Transport

Vår omfattende bilpark gir god mulighet for optimalisering av transporten slik at kostnader og miljøfotavtrykk holdes nede. Vi samarbeider også med fraktselskaper som kan flytte masser sjøveien til mottaket i Svaaheia. Stangeland Miljø tar hånd om hele transportoppgaven, det sparer tid og penger for kundene. Vi har pr i dag 80 lastebiler som kan settes inn i produksjon til å løse disse oppgavene, samt gode avtaler på båttransport for transport på sjø.

Deponering

Svaaheia Avfall i Egersund i Rogaland er vårt deponeringsanlegg. Det er
på ca 300 daa og klassifisert som deponi kategori 2, noe som vil si at

• For deponier gjelder avfallsforskriften paragraf 9. Hvor Svaaheia Avfall er et kategori 2 deponi for ordinært avfall (kategori 1 = farlig avfall og kategori 3 = inert avfall). Dvs. at Svaaheia Avfall kan ta inn alle klasser så lenge de tilfredsstiller krav som står i avfallsforskriften for et kategori 2 deponi.

I dag mottar anlegget rundt 180 000 tonn forurenset masse i året.

Forurensede masser

Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger slik at de ikke kan klassifiseres som rene, men som ligger under grensen for farlig avfall. Fordi forurensningsgrad og -mengde innvirker på disponeringsmulighetene, må forurensning dokumenteres før leveranse. Dersom avfallet skal deponeres, er avfallsbesitter pliktig å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht. avfallsforskriften kap. 9.

AvfallstypeBeskrivelseVarenummer
Lett forurensede
masser
Masser (jord, sand, leire, gravemasser
Som er lett forurenset tilsvarende tilstandsklasse 2 og 3.
SAP: 160301
Forurensede
mudder masser
Muddermasser som er over normverdi for rene masser og under grensen for farlig avfall.SAP: 160302
Forurensede gravemasserMasser som er forurenset tilsvarende tilstandsklasse 4 og 5, men under grensen for farlig avfall.SAP: 160402
Forurensede rivemasser uten armeringTegl, Leca og lignende materialer, forurenset under grensen for farlig avfall. Skal ikke inneholde jern.SAP: 160403
Forurensede rivemasser med armeringTegl, Leca og lignende materialer, forurenset under grensen for farlig avfall. Kan inneholde jern.SAP: 160404
Forurenset
betong uten armering
Forurenset under grensen for farlig avfall. Skal ikke inneholde jern.SAP: 160405
Forurenset
betong med armering
Forurenset under grensen for farlig avfall. Kan inneholde jern.SAP: 160406
Bunnaske,
ikke farlig
avfall
Bunnsake fra forbrenningsanlegg som
Ikke klassifiseres som farlig avfall.
SAP: 167101
Sandblåsesand,
ikke farlig
avfall
Sandblåsesand som ikke
klassifiseres som farlig avfall.
SAP: 167103

Skal ikke inneholde:
Annet iblandet materiale eller fremmedelementer. Masser som er farlig avfall. Restavfall. Trevirke. Organisk materiale.

Innsamling:
Forurensningsgrad og basiskarakterisering av avfallet framskaffes før leveranse. Forurensede masser omlastes eller transporteres direkte til disponering.

Til info:
Hva står SAP for? SAP står for Systems, Applications and Products.
(Systemer, applikasjoner og produkter).

Stangeland Miljø