Stangeland Miljø samarbeider med en rekke virksomheter med ulike typer spisskompetanse og tjenester innen håndtering av forurensede masser. Dette gjør oss i stand til å finne de mest effektive og bærekraftige løsningene.

Waste & Mineral Recovery leverer bærekraftige løsninger for håndtering av industriavfall, forurensede masser, riveavfall og sedimenter. Selskapet er basert i Norge, men har virksomhet og nettverk i store deler av Europa. I tillegg til å finne de beste løsningene for kundenes avfallsstrøm, bistår de med kjemisk analyse opp mot regelverk nasjonalt og innen EU, og logistikkløsninger inkludert administrativ bistand til notifikasjon av avfall over landegrensene.

wmrecovery.no

Prosjektil er regionens største lokaleide rådgivermiljø innen bygg og anlegg. Bedriften har 90 ansatte og tilbyr tjenester innen prosjektadministrasjon, prosjektering, arealplanlegging, samfunnsanalyse, risiko og sikkerhet, miljø og bærekraft samt uavhengig kontroll. Med personlig engasjement i å tilføre riktig kompetanse til rett tid, ønsker de å være en katalysator og stabilisator for byggherrer og entreprenører. Prosjektil leverer planer som bidrar til bedre balanse mellom pris og kvalitet. Planer som gjør byggebransjen bedre. 

prosjektil.no

Svaaheia Avfall i Egersund i Rogaland er et deponeringsanlegg for ordinært avfall, jord-/muddermasser og stabilt ikke-reaktivt farlig avfall. Selskapet eies av Svåheia Eiendom AS, IVAR Næring AS, Stangeland Gruppen as, Dalane Miljøverk AS, IRS Miljø IKS og Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS. 

Anleggets er på ca 300 daa og klassifisert som deponi kategori 2, noe som vil si at de kan motta avfall som ikke klassifiseres som farlig etter forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. I dag mottar anlegget rundt 180 000 tonn forurenset masse i året.

svaas.no

Velde er Rogalands største leverandør av pukk, asfalt og betong. Med solid kunnskap og moderne teknologi leverer de bærekraftige løsninger med fokus både på kundene og miljøet. 

Gjenvinning står sentralt i deres verdikjede og alle produkter de tilbyr kan de ta tilbake for gjenvinning. Slik får de frem det verdifulle potensialet i produkter som ellers må håndteres som avfall. Som en bonus spares store mengder transport og energi da de har samlokalisert gjenvinning og produksjon.

veldeas.no

Sunnfjord Geo Center er med utgangspunkt i gamle Sogn og Fjordane i ferd med å etablere seg som et nasjonalt kompetansesenter for geofag. Selskapet leverer tjenester innenfor et bredt spekter av geoteknikk, hydrologi og geologi, i hovedsak kvikkleirekartlegging, geoteknisk prosjektering, flom- og erosjonsfarevurderinger, skredfarevurderinger, ingeniørgeologi, miljøgeologi, mineralkartlegging, samt formidling og generell rådgivning innenfor geofag, klima og naturhistorie. 

Storparten av oppdragene til Sunnfjord Geo Center er i plan- og byggesak, og kundegruppen omfatter private utbyggere, næringsliv og offentlige myndigheter. Per i dag har selskapet 17 ansatte fordelt på kontorer i Stavanger, Bergen, Oslo, Bodø og Stongfjorden.

sunnfjordgeocenter.no

Henriksen Oljetransport AS er et privateid selskap med 50 års erfaring innen avfalls- og kjemikaliehåndtering. I all hovedsak håndterer de mindre farlige stoffer (for mennesker) som olje/vann, oljeslam og kjemikalier. De er spesialister på miljøfarlig avfall og har spesielt fokus på drift og vedlikehold av oljeutskillere og tankanlegg.

Selskapet er en del av regionens beredskapsorganisasjon og blir benyttet ved spill, forurensningssituasjoner og ved behov for rask og effektiv oppsamling og/eller flytting av kjemikalier.

Bilparken består av spesialkjøretøy og tankbiler, og de holder til i et meget moderne og tilrettelagt mottaks- og lageranlegg.  Årlig håndterer Henriksen Oljetransport over 6 millioner enheter farlig avfall.

henriksenoljetransport.no

Rogaland Gjenvinning er en totalleverandør av avfall og gjenvinningstjenester til private og bedrifter. Deres moderne sorteringsanlegg er lokalisert på Soma, i Sandnes Kommune. Rogaland Gjenvinning håndterer alle typer avfall og har gode bedriftsløsninger for kunder som har behov for containere, presser, beholdere, miljøcontainere med mer. Med nærmere 20 flotte nye kjøretøy inkludert komprimatorbil, krokbil, liftbil og skapbil har de mulighet til å raskt levere utstyr og tømminger.

rogjen.no

Stangeland Miljø